visual studio 2008 service pack 1 atl security update

You can protect your computer by installing this update from Microsoft.
Pozdji budou tyto webové penosy dostupné na poádání.
V seznamu aktuáln nainstalovanch program jsem nael.Vichni zákazníci, kteí ji mají nainstalovanou pvodní aktualizaci, jsou chránni.Pette si seznam vech program a komponent a zjistte, zda se nkteré aktualizace zabezpeení tkají vaí instalace.Write a review for Microsoft max payne 2 setup file Visual C 2010 Redistributable!V nkterch zemích a právních ádech není dovoleno vylouit nebo omezit odpovdnost, proto se ve uvedené omezení na vás nemusí vztahovat.UpdateStar during the last month.Dleité Vzdálené sputní kódu Me vyadovat restartování Microsoft Office MS09-035 Chyby zabezpeení v knihovn Visual Studio Active Template Library umoují vzdálené sputní kódu (969706) Tato aktualizace zabezpeení eí nkolik soukrom oznámench chyb zabezpeení ve veejnch verzích knihovny Microsoft Active Template Library (ATL které jsou souástí.Chyby zabezpeení integrovaného modulu písma OpenType umoují vzdálené sputní kódu (961371).Srpna 2009 U bulletinu MS09-035 dolo k oprav poadavku na restartování.This package installs runtime components of C Runtime (CRT Standard C, ATL, MFC, OpenMP and msdia libraries.Avak zákazníci, kteí mají nainstalován systém Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3 nebo Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 v japontin by mli aktualizaci znovu nainstalovat, aby mli stejnou ochranu a mohli vyeit problém s tiskem.Spolenost Microsoft se snaí zákazníkm usnadnit upednostnní msín vydávanch aktualizací zabezpeení ped jakmikoli cs 1.6 bot gamefront dleitmi aktualizacemi nesouvisejícími se zabezpeením, které jsou vydány ve stejn den jako msín vydávané aktualizace zabezpeení.Útoník, kter by úspn zneuil nkterou z tchto chyb zabezpeení, by mohl pevzít úplnou vzdálenou kontrolu nad postienm systémem.Dleité Zvení úrovn oprávnní Vyaduje restartování Microsoft ISA Server MS09-030 Chyba zabezpeení v aplikaci Microsoft Office Publisher umouje vzdálené sputní kódu (969516) Tato aktualizace zabezpeení eí chybu zabezpeení aplikace Microsoft Office Publisher oznámenou soukromou osobou, která by mohla umonit vzdálené sputní kódu v pípad,.Pihlaste se k webovému penosu konanému.Viz Bulletin zabezpeení spolenosti Microsoft MS09-034.
Ervence 2009 Souhrnn bulletin byl publikován.
Zjistíte v nm, které aktualizace nainstalovat v závislosti na programech nebo souástech nainstalovanch ve vaem systému.Poznámka: Jedna chyba zabezpeení me vyadovat instalaci více aktualizací.Také mete s dalími leny komunity IT Pro diskutovat o bezpenostních tématech na webu Komunita odborník v oblasti zabezpeení (IT Pro Security Community).Jak pracovat s touto tabulkou V této tabulce zjistíte, jaká je pravdpodobnost vydání funkního zneuitelného kódu bhem 30 dní od vydání tohoto bulletinu zabezpeení pro vechny aktualizace zabezpeení, které bude teba nainstalovat.MS09-035 Chyby zabezpeení v knihovn Visual Studio Active Template Library umoují vzdálené sputní kódu (969706) CVE Konsistentní kód zneuití je pravdpodobn Sputní funkního kódu je snadné a spolehlivé.A instalace je ukonena.Zeknutí se záruky Informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base jsou poskytovány tak, jak jsou, bez jakékoli záruky.